-Registracija-

U gornjem desnom uglu nalazi se ikonica NOVI KORISNIK,potrebno je da klinkete na nju i otvorice se stranica sa poljima koja je potrebno da popunite. Kada popunite osnovne podatke stiklirajte kvadratic da prihvatate uslove koriscenja. Kliknite na REGISTRUJTE SE i na vasu e-mail adresu stize privremena lozinka koju kasnije mozete sami promeniti u podesavanjima u vasem nalogu.

-Kako poručiti-

Pažljivo pregledati artkle koje nudimo u više različitih kategorija i listu trenutnih promocija, najprodavanije artikle, najbolje cene itd. Klikom na sliku ili naziv artikla, otvoriće se stranica sa detaljnim opisom. Ovde možete pročitati detaljan opis i videti veću sliku artikla, a takodje možete poslati link artikla vašim prijateljima.

Takodje, proizvod u korpu možete dodati i opcijom brze kupovine, unosom količine u predvidjeno polje, i klikom na dugme dodaj u korpu.

Da bi ste izvršili samu porudžbinu potrebno je da kliknete na korpu, koja se nalazi u gornjem desnom uglu web stranice (ispod pretrage). Korpa se nalazi na svakoj stranici web sajta i sadrži sve artikle koje ste izabrali. Zatim ćete proći kroz nekoliko koraka da bi ste poslali vašu porudžbinu.

Korak 1: Ovde ćete videti listu svojih željenih artikala, njihove pojedinačne cene i ukupne troškove porudžbine. Ovde možete izabrati količinu za svaki artikal i nakon klika na dugme “ažuriraj korpu” ponovo će vam se izračunati ukupni troškovi porudžbine. Ukoliko želite da uklonite odredjeni artikal iz vase porudžbine, klinkite na dugme “X” pored artikla i on se više neće nalaziti u vašoj porudžbini. Ovde možete videti približne troškove dostave. Da bi prešli na sledeći korak porudžbine kliknite na “Kupi”.

Korak 2: Ovde ćete uneti vaše lične podatke koji su potrebni za isporuku porudžbine. Ukoliko ste naš registrovani član, nećete morati da unosite vaše podatke pri svakoj porudžbini. Ukoliko niste registrovani, raspoložive su Vam dve opcije: Nastavi kao gost i Registruj se. U ovom koraku možete dodati novu adresu za isporuku vaše porudžbine. Nakon dodavanja nove adrese, morate izabrati adresu na koju će se izvršiti isporuka, klikom na ovu opciju u donjem desnom uglu. Odavde se možete vratiti na korak 1 da izmenite svoju porudžbinu. Nakon što ste uneli adresu za isporuku, kliknite na “Način plaćanja”.

Korak 3: U ovom koraku morate da izaberete način plaćanja. Ukoliko se odlučite za plaćanje pouzećem, plaćate cenu traženih artikala i troškove isporuke koji su definisani od strane kurirske službe koja vrši isporuku. U tom slučaju, ceo iznos morate platiti dostavljaču kurirske službe. Odavde se možete vratiti na “Korak 1” gde možete urediti vašu porudžbinu, i izračunati približne troškove dostave. Kada ste završili sa vašim izborom, kliknite na “Pregled”.

Korak 4: Ovde možete da proverite vašu porudžbinu, i napraviti ispravke gde je potrebno. Nakon što ste to uradili, kliknite na “Kupi”

-GARANCIJA-

Poštovani kupci,
TUR Bajka 87 garantuje za kvalitet proizvoda koji su u ponudi na www.bajkashop.rs
Proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Garantni rok počinje od dana prodaje i važi uz donošenje originalnog računa i garantnog lista koji je pravilno ispunjen od strane prodavca. Davalac garancije u garantnom roku obezbeđuje otkanjanje kvarova ili zamenu proizvoda.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

-REKLAMACIJE-

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:
1) Reklamacija po viđenju proizvoda , prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad :

Ukoliko se prilikom viđenja proizvoda, instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen , ukoliko ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

2) Reklamacija u garantom roku:

Davalac garancije, obezbeđuje otklanjanje svih nedostataka i kvarova na proizvodu nastalih u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju tehničkih uputstava. Davalac garancije garantuje popravku, u zakonski propisanom roku , za proizvod koji je u garanciji.
Ukoliko popravka ne bi bila izvršena u zakonski propisanom roku, proizvod se menja novim ili
se vraća novac.

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu dostavite :
– reklamirani proizvod
– original garantnog lista pečatiran i potpisan od strane prodavca sa naznačenim datumom prodaje
– račun prodavca , potpisan i pečatiran
– opis neispravnosti proizvoda
Dalja uputstva dobićete od ovlašćenog servisa.
Za sva pitanja vezano za garancije i reklamacije proizvoda, pozovite nas na 011/8500933; 060 460 4513, ukoliko je potrebno , rado ćemo vas posavetovati.

Publikacija sajta www.bajkashop.rs predstavlja poziv za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji artikala iz asortimana privrednog društva TUR BAJKA87.

Opštim uslovima poslovanja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet usluga koja priža TUR BAJKA87 i zadovoljstvo kupaca.

-UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU-

Član 1.

1) Prodavac – TUR Bajka87 Beograd-Grocka, ul. Bulevar Oslobodjenja 17, PIB 107638201, MB 62883430

2) Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja na srpskom jeziku obavestio o:

1) osnovnim obeležjima robe ;

2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, kao i adresi na kojoj posluje (ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište) i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca u čije ime postupa (ako postupa u tuđe ime), na koju Kupac može da izjavi reklamaciju;

3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, odnosno prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period (u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu. Kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove. Kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, daje se informacija o načinu na koji će se prodajna cena obračunavati), kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;

6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;

7) o dostupnosti rezervnih delova (ako je reč o tehničkoj robi), priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;

8) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.

9) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora (samo ako se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife koja se plaća za korišćenje određenog sredstva komunikacije);

10) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;

11) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;

12) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora (ako je tako predviđeno zakonom);

13) postojanju ugovornog odnosa između Prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca.

Član 3.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac sadrži:

– naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;

– način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca;

– obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o otkazu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu.

Član 4.

1) Nakon prijema narudžbe putem sajta “kancelarijskipribor.rs”, Prodavac je obavezan da izvrši telefonsku ili e-mail potvrdu.

2) Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

3) U slučaju bilo kakve promene Prodavac je dužan da obavesti Kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine.

4) U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbine.

Član 5.

1) Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

2) Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.

3) U slučaju neizvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

4) Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

5) Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih upustava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

6) Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost Prodavca i Kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Član 6.

1) Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

2) Za određene aparate obaveštavamo vas da pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera.

Član 7.

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan,

Kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti neispravan uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

  1. Reklamacija u garantom roku – davalac garancije u garantnom roku o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
  2. U slučaju iz tačke 2. ovog stava Kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Rok za odgovor Kupcu na reklamirani proizvod je 8 dana od dana prijema robe na servis u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se Kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.

Rok za povraćaj novca ili zamenu proizvoda novim iz stava 3. ovog člana je 15 dana u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

  1. reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
  2. da podnesete na uvid original garantnog lista i račun
  3. da date opis neispravnosti
  4. nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Član 8.

1) Da bi prodavac uspešno obradio kupčevu narudžbinu potrebno je da kupac dostavi prodavcu svoje lične podatke odn. ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka prodavac će biti u  mogućnosti da kupcu  isporuči željenu robu, kao i da ga obavesti o trenutnom statusu narudžbine.

2) Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost kupca, i prikupljene neophodne podatke o kupcu  koristi će u cilju pružanja kvalitetnije usluge a u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

3) Prodavac daje kupcu mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li želi ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje prodavac koristi za marketinške kampanje.

4) Svi podaci o kupcu/korisniku se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

5) U nekim slučajevima kada dostavu proizvoda vrši partner Prodavca (kurirska služba), Prodavac deli samo one informacije koje su neophodne za isporuku proizvoda.

6) Svi zaposleni kod Prodavca kao i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

7) Pored navedenih prodavac prikuplja, analizira i obrađuje podatke o proizvodima koje kupac/korisnik traži i kupuje. Te podatke prodavac koristi da bi poboljšao ponudu i izgled svojih stranica, i omogućio kupcu jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

8) Prodavac se obavezuje da prikupljene podatke ne koristi ni u koje druge svrhe osim gore navedenih u ovom članu.

Član 9.

Prodavac nije odgovoran za kašnjenje u isporuci robe poslate kurirskom službom ili ne dostavljanje poručene robe u slučaju da je kupac neistinito ili netačno dao svoje podatke.

Prodavac ne garantuje potpuno slaganje artikala izloženih na web sajtu i onih dostupnih u prodavnici, takođe isti nije odgovoran za nivelaciju cena u odnosu na web stranicu o čemu će kupac biti obavešten  pre isporuke.

Sve cene na web stranici “kancelarijskipribor.rs” su izražene u dinarima bez PDV-a.

Član 10.

Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta ” bajkashop.rs ” pročita Uslove navedene ovim Ugovorom.

Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog.

Hvala Vam na ukazanom poverenju.